Copyright

English text below.

Използването на съдържание от този сайт е обвързано с действащото законодателство за авторско право и сродните му права. Разпространявам материалите си под Creative Commons (CC) договори за използване. Това не подменя концепцията за авторско право, а само прави инструментариума по гъвкав. В основата си това означава, че аз продължавам да притежавам всички авторски права върху моите творби, но запазвам изрично само някои от тях.

На практика всеки може напълно свободно да свали почти всички текстове, снимки, звуково или видео съдържание от yovko.net; да го споделя с приятели, да го препубликува или вгражда в свои сайтове, но това трябва да бъде съгласно съответния Creative Commons договор за използване:

  • Текстове, аудио и видео – освен където изрично не е упоменато друго, такъв тип съдържание може да се използва под условията на договора Creative Commons Признание.
  • Снимки – Обикновено повечето мои снимки са под условията на договора Creative Commons Признание-Некомерсиално, но това не е правило. Обърнете внимание, че не всички мои фотографии са под условията на един и същ договор. За някои снимки, на страницата, на която са публикувани и се изобразяват, може да има препратка към други договорни условия за използване. Обикновено повечето ми снимки съдържат вградена в EXIF/IPTC метаданните информация за условията за използване, моля проверете я, преди да ги ползвате, разпространявате или споделяте.

Насърчавам използването на релевантни извадки от съдържанието, които да се цитират и коментират, с обратна препратка към този сайт – на това е базирана Мрежата. Моля, не препубликувайте цяла статия в друг сайт без съответното признание като посочване на името ми с линк към този сайт, това няма да е честна употреба и накърнява оригиналният автор, прекъсвайки връзката между него и творбата му.

Би било чудесно ако ме информирате, че ползвате съдържание чрез мои RSS емисии за друг публично-достъпен сайт. Можете да го правите и без позволение, разбира се, просто бих искал да зная.

Всички нарушения са неприемливи и нарушителите могат да бъдат преследвани. Ако нещо е останало неясно или ви е нужно специално разрешение за изключение, просто попитайте.


Standard copyright law binds use of my content. It is distributed under Creative Commons (CC) licenses. This doesn’t replace copyright, but it makes the terms more flexible. This licensing means that I still own full copyright for my work, but I reserve only some rights on it.

Anyone is free to download almost all texts, pictures or videos from yovko.net; share them with friends; republish or embed them on their website. But this use must be made within the terms of the respective Creative Commons license:

  • Text-based content, audio, and videos – except where otherwise noted, this kind of material is licensed under Creative Commons Attribution license.
  • Pictures – Usually most of my photos are licensed under Creative Commons Attribution Non-Commercial license, but this is not a rule. Please note that not all of my photographs are (or will be) released under the terms of the same license. The licensed photos may have a link to other license terms on the pages where they are published and displayed. Usually, most of my photos also have licensing information embedded as EXIF/IPTC metadata, so please check it before use, distribute or share.

I encourage people to use excerpts of this site and comment on it with links back to this site — that’s what the Net is based on. Please do not simply repost entire articles on another site without respective attribution or without mentioning my name with a link to this site, which is not fair use and hurts the original author by disconnecting them from the content.

It will be great if you can inform me that you are syndicating my RSS feeds onto another public site. You can do it without permission, but please just let me know.

All violations are unacceptable, and trespassers can be prosecuted. If anything is not clear or you need any special permission for an exception, just ask.