Home    Решения    Услуги    Download    Публикации    Работа    Продукти    Документи
 

 

 
Print this page/Отпечатай тази страница  

Лицензът в оригинал

GNU General Public License
Linux е написана и се разпространява на база GNU General Public License, което означава, че нейният изходен код се разпространява безплатно и е достъпен за обща употреба.

GNU Общ Публичен Лиценз (GNU GPL)

Версия 2, Юни 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Всеки може да копира и разпространява буквални копия на този лиценз, но промяната му не се допуска.

Преамбюл

Лицензите за повечето програми са направени така, че да Ви отнемат свободата за ползването и промяната им. В контраст на това GNU GPL е предназначен да гарантира Вашата свобода да споделяте и променяте свободния софтуер - да осигурите този софтуер да бъде свободен за всичките му потребители. Този общ публичен лиценз защитава повечето програми на Фондацията за свободен софтуер и всеки друг софтуер, за който авторите му решат да използват лиценза. (Другите програми на Фондацията за свободен софтуер се защитават от GNU LGPL.) Вие също можете да го прилагате към програмите си.

Когато говорим за свободен софтуер, имаме предвид свободата, а не цената. Нашият GPL е направен така, че да Ви осигури свободата да разпространявате копия на свободен софтуер (и да взимате такса за тази услуга, ако желаете), също да Ви предостави изходните текстове на програмите или възможността да ги получите, ако искате, също да Ви позволи да променяте софтуера или да използвате части от него за създаването на нови свободни програми; също и да сте наясно как да правите тези неща.

За да защитим Вашите права, се налага да направим ограничения, които забраняват на който и да е да Ви откаже тези права или да Ви помоли да се откажете от тях. Тези ограничения водят и до определени отговорности за Вас, ако разпространявате копия на свободен софтуер, или ако го променяте.

Например, ако разпространявате копия на някаква програма, безплатно или срещу заплащане, трябва да предоставите на получателя всички права, които имате и Вие. Трябва да сте сигурен, че той, както и Вие, ще получи или може да получи изходните текстове на програмата. Освен това трябва да му покажете тези условия, за да може той да си знае правата.

Ние защитаваме Вашите права по два начина: (1) чрез авторски права за софтуера и (2) предлагаме Ви това Разрешение, което дава законно основание за копиране, разпространение и/или промяна на софтуера.

Също, за защита на всички автори и всеки от нас, ние искаме да сме сигурни, че всеки разбира, че няма никаква гаранция за работата на свободния софтуер. Ако програмата е променена от някой и предоставена на друг, ние изискваме получателят да знае, че това което има не е оригинала, тъй че всички проблеми, предизвикани от промените не трябва да се отразят на репутацията на оригиналния автор.

Накрая, всяка свободна програма се третира еднакво от софтуерните патенти. Искаме да предотвратим опасността разпространителите на свободни програми да придобият патентни разрешения, приватизирайки по този начин програмите. За да се предпазим от това, ние искаме всеки издаден патент да разрешава свободно ползване от всички, или да не се издава въобще.

Правилата, условията и изисквания за копиране, разпространяване и промяна на свободния софтуер следват:

Условия за копиране, разпространение и модификация според GNU Общ Публичен Лиценз

0. Този Лиценз е приложим за всяка програма или друг продукт, които съдържат бележка, поставена от притежателя на авторското право, казваща, че те могат да бъдат разпространявани под условията на този Общ Публичен Лиценз. Под "Програмата" по нататък се има предвид всяка такава програма или продукт, а "продукт базиран на Програмата" означава или самата Програма, или всякакъв друг продукт. произхождащ от програмата според закона за авторското право, т.е. например, продукт съдържащ Програмата или част от нея, или дословно, или с модификации и/или преведена на друг език.(От тук нататък преводът се включва без ограничения в термина модификация). Обръщението към всеки обхванат от този лиценз е "Вие".

Дейности различаващи се от копиране, разпространение и модификация не са обхванати от този лиценз, т.е. те са извън неговата сфера на действие.Акта на стартиране на Програмата не е ограничен, а изходната информация на Програмата се обхваща само ако нейното съдържание се състои от продукт базиран на Програмата(независим от получения при стартиране на Програмата) . Дали това е така зависи от това какво прави Програмата.

1. Вие можете да копирате и разпространиявате дословни копия от изходния код на Програмата такъв, какъвто го получавате, на всякаква среда, при условие, че поставите на всяко копие подходяща бележка за авторските права и отказ от даване на гаранция, че прилагате всички бележки отнасящи се до този Лиценз и до липсата на всякаква гаранция, и че всеки получател на Програмата получава и копие от този Лиценз заедно с нея.

Вие можете да таксувате физическия акт на прехвърляне на копие и по свое усмотрение да предлагате гаранция в замяна на тази такса.

2. Вие можете да модифицирате вашето копие или копия на Програмата или някаква част от нея, създавайки по този начин продукт базиран на Програмата, и да разпространявате такива модификации или продукти под условията, упоменати в Част 1 по горе, при условие че спазвате и следните условия:

a) Вие трябва да направите така, че модифицираните файлове да съдържат на видно място бележки указващи, че Вие сте модифицирали файловете и датата на всяка модификация.

b) Вие трябва да направите така, че всеки продукт или работа, които разпространявате или публикувате, които като цяло или в отделни свои части съдържат или ца произлезли от Програмата или някоя нейна част да бъдат лицензирани цялостно като безплатни за всички според условията на този Лиценз.

c) Ако модифицираната програма нормално приема команди интерактивно по време на работа Вие трябва да направите така, че при започване на работа за такава интерактивна употреба по най-обикновения начин, тя да изписва съобщение включващо подходяща бележка за авторските права и бележка, че не се дава никаква гаранция (или че Вие давате гаранция) и че потребителите могат да разпространяват програмата съгласно тук упоменатите условия и обяснение как може да се види копие на този Лиценз.(Изключение: ако самата Програма е интерактивна но нормално не изписва такова съобщение не е задължително вашият продукт базиран на Програмата да изписва съобщението.)

Тези изисквания са приложими за модифицираната работа като цяло. Ако различими части от тази работа не са произлезли от Програмата и могат да бъдат считани за независими и отделни продукти тогава този Лиценз и неговите условия не важат за тези части ако Вие ги разпространявате като отделен продукт. Ако, обаче, Вие разпространявате гореспоменатите части като част от продукт, базиран на Програмата то разпространението на този продукт трябва да се извършва според условията на този Лиценз и по този начин всяко лице, обхванато от него да притежава всички гарантирани от него права върху цялата програма и всички нейни части независимо кой ги е написал.

По този начин целта на тази секция е не да оспорва или предявява претенции за правата върху софтуера написан изцяло от вас, а да упражнява контрол върху разпространението на продукти произхождащи от една или повече Програми.

В допълнение, простото натрупване на други продукти небазирани на Програмата заедно с Програмата (или продукт, базиран на Програмата) на една и съща единица от среда за съхранение или разпространение на информация не вкарва другите продукти в обхвата на този Лиценз.

3. Вие можете да копирате или разпространявате Програмата (или продукт, базиран на нея според условията на Част 2) във вид на обектен код или в изпълнима форма съобразявайки се с условията поставени в Части 1 и 2 по-горе като спазвате и следните условия:

a) Да я разпространявате с пълния и, машинно читаем изходен код, който трябва да бъде разпространяван в съгласие с условията поставени в Части 1 и 2 по-горе, на среда обикновено използвана за размяна на софтуер или

b) Да я разпространявате с писмено предложение, важащо поне за три години, даващо право на всеки да получи от вас и разпространява по условията на Части 1 и 2 пълно машинно читаемо копие от съответния изходен код, на цена не по-голяма от вашите разходи по физическото възпроизвеждане на кода или

c) Да я разпространявате с информацията за предложението за разпространение на съответния изходен код, което сте получили.( Това е позволено само за некомерсиални дистрибуции и само ако Вие сте получили програмата във вид на обектен код или в изпълним вид придружена от такова предложение в съответствие със секция б по-горе.)

Под изходен код на продукта се има предвид тази форма на продукта която е предпочитана за извършването на модификации върху него. За продукт в изпълним вид под пълен изходен код се има предвид целия изходен код на всички модули, които продукта съдържа заедно с всички свързани с продукта файлове определящи интерфейса и скриптовете използвани за контрол над компилирането и инсталирането на продукта в изпълним вид. Изключение представляват всички модули, които обикновено се разпространяват (или като изходен код или в изпълним вид) заедно с основни компоненти (компилатор, ядро и т.н.) на операционната система, за която е предназначен продукта в изпълним вид, чиито изходен код може да не придружава продукта освен ако някой от тях не придружава самия продукт.

Ако разпространението на изпълними файлове или обектен код се извършва чрез предлагане на достъп с разрешение за копиране от определено място то трябва да се предлага еквивалентен достъп с възможност за копиране на изходния код, въпреки че трети лица не са задължени да копират изходния код заедно с обектния такъв.

4. Вие не можете да копирате, разпространявате, променяте или прелицензирате Програмата по всякакъв друг начин, който не е изрично представен в този Лиценз. Всякакъв друг опит за промяна, прелицензиране, копиране и разпространение на Програмате е забранен и автоматично елиминира правата, които този Лиценз Ви дава. Лица, които са получили копия или права от вас по условията на този Лиценз ще запазят правата си дотогава докато се придържат към него.

5. Вие не сте длъжен да приемате този Лиценз, тъй като не сте го подписвали. Разбира се, нищо друго не ви дава права да модифицирате или разпространявате Програмата или продукти произхождащи от нея. Тези действия са забранени от закона ако вие не приемете този Лиценз. Ето защо, модифицирайки или разпространявайки Програмата( или продукт базиран на Програмата) Вие автоматично приемате всички условия на този Лиценз за копиране, модифициране и разпространение на Програмата и продукти базирани на нея.

6. Всеки път, когато Вие разпространявате Програмата(или продукт, базиран на Програмата) получателят и автоматично получава разрешение от оригиналния притежател на лиценза да копира, разпространява или модифицира Програмата обект на тези условия. Вие не можете да налагате каквито и да било ограничения възпрепятстващи получателя да упражнява правата гарантирани му тук. Вие не сте отговорен за налагане на подчинение на този Лиценз на трети лица.

7. Ако като последствие от съдебно решение или обвинение в нарушение на патента или по някаква друга причина (неограничена само до въпроси свързани с патента) Ви е наложено спазването на условия (дали чрез съдебна заповед, съглашение или по друг начин), които противоречат на условията на лицензен този, те не ви освобождават от условията на този Лиценз. Ако Вие не можете да разпространявате Програмата по начин, който удовлетворява задълженията Ви по този Лиценз и всякакви други уместни задължения, то като последствие Вие не можете да разпространявате Програмата въобще. Например ако патентен лизенз не позволява безплатно разпространение на Програмата от тези, които получават нейни копия директно или индиретно чрез Вас единственият начин по който можете да удовлетворите него и този Лиценз е да се оттеглите изцяло от разпространението на Програмата.

Ако някаква част от тази секция е невалидна или неприложима при определени обстоятелства, духът на тази секция е считан за приложим и секцията като цяло е считана за приложима при други условия.

Целта на тази секция не е да ви подбужда да нарушавате някакви патентни или други права за собственост, а да защити цялостта на системата за разпространение на безплатен софтуер наложена от практиката на публичните лицензи. Много хора са дали своя щедър принос към широкообхватния софтуер, разпространяван в съответствие с последователното приложение на тази система, но само авторът може да избира дали той или тя ще разпространява софтуер чрез някаква друга система, а потребителите на лицнеза не могат да налагат този избор.

Целта на тази секция е да направи абсолиутно ясно това, което е считано за следствие от останалата част на този Лиценз.

8. Ако разпространението или употребата на Програмата е ограничено в определени страни или чрез патенти или чрез авторско право на интерфейса, оригиналният притежател на авторското право, който поставя Програмата под този Лиценз, може да добави изрично ограничение за географското разпространение изключващо тези страни така че разпространението е позволено само във или между страни не изключени по този начин. В този случай този Лиценз се обединява ограничението все едно то е включено в текста му.

9. Фондацията за Безплатен Софтуер си запазва правото да публикува ревизирани и/или нови версии на Общия Публичен Лиценз. Такива нови версии ще бъдат подобни по смисъл с настоящата версия, но могат да се различават по отделни свои детайли, които касаят нововъзникнали проблеми.

Всяка версия има номер, отличаващ я от другите. Ако Програмата уточнява номер на версия на този Лиценз, който се отнася до него и "всяка следваща версия" Вие имате избора да следвате условията на споменатата версия или на всяка следваща версия публикувана от Фондацията за Безплатен Софтуер. Ако Програмата не определя номер на версия на този Лиценз Вие можете да изберете всяка версия някога публикувана от Фондацията за Безплатен Софтуер.

10. Ако желаете да съчетаете части от Програмата с други безплатни програми, разпространявани под други условия, контактувайте с авторите им и ги питайте за разрешение. За софтуер, чиито авторски права са притежание на Фондацията за Безплатен Софтуер пишете на Фондацията - понякога правим изключения. Нашето решение ще бъде повлияно от постигането на две цели - запазването на свободния статус на нашия безплатен софтуер и подпомагането на обмяната и преизползването на софтуер като цяло.

НЯМА ГАРАНЦИЯ

11. ТЪЙ КАТО ПРОГРАМАТА Е ЛИЦЕНЗИРАНА КАТО СВОБОДНА НЕ СЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЯ ДО СТЕПЕНТА ПОЗВОЛЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН. ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И/ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ПРЕДОСТАВЯТ ПРОГРАМАТА "КАКВАТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ПРЯКО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НАЛОЖЕНИ ОТ ПРОДАВАЕМОСТТА ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОСВЕН АКО ОБРАТНОТО НЕ Е ПИСМЕНО ПОТВЪРДЕНО. ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ЗА КАЧЕСТВОТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОГРАМАТА. АКО ПРОГРАМАТА СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТНА ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЕНАТА НА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПОПРАВКА.

12. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОСВЕН ПРИ СКЛЮЧЕНО ПИСМЕНО СЪГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ИЗИСКВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ЗАКОН, НИКОЙ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ КОЕТО И ДА Е ДРУГО ЛИЦЕ, ИМАЩО ПРАВО ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ИЛИ МОДИФИЦИРА ПРОГРАМАТА СПОРЕД ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ НЯМА ДА НОСИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС ЗАРАДИ ЩЕТИТЕ, КОИТО СТЕ ПОНЕСЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ВСЯКАКВИ ОБЩИ, СПЕЦИФИЧНИ И ИНЦИДЕНТНИ ПОРАЖЕНИЯ, ИЛИ ТАКИВА ВЪЗНИКНАЛИ ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРОГРАМАТА. ПОРАЖЕНИяТА ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО: ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕПРАВИЛНО ПРЕДСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАГУБИ ПРЕТЪРПЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОГРАМАТА ДА РАБОТИ С ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОГРАМИ. ГОРНОТО Е В СИЛА ДОРИ АКО СОБСТВЕНИКА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ ЛИЦАТА, РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ И МОДИФИЦИРАЛИ ПРОГРАМАТА, СПОРЕД ТОЗИ ЛИЦЕНЗ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ НАНЕСЕНИ ТАКИВА ПОРАЖЕНИЯ.

КРАЙ НА УСЛОВИЯТА

Приложение: КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ВАШИТЕ НОВИ ПРОГРАМИ

Ако разработвате нова програма и желаете тя да е от възможно най-голяма полза за обществото, то най-добрия начин да постигнете това е да я направите безплатен софтуер, който всеки може да разпространява и променя според тези условия.

За да направите това добавете следните бележки към програмата. Най-сигурно е да ги добавите в началото на всеки файл с изходен код, за да изразите възможно най-ясно липсата на всякаква гаранция. Такъв файл трябва да съдържа поне един ред, който да уточнява кой е собственика на авторските права и да насочва към мястото, където се намира пълния текст на споменатите бележки.

Например: ред даващ името на програмата и кратки насоки за това какво прави тя. Copyright 19yy име на автора.

Тази програма е безплатен софтуер. Вие можете да я разпространявате и/или модифицирате в съгласие с условията на GNU Общ Публичен Лиценз във вида, в който той е публикуван от Фондацията за Безплатен Софтуер. Вие може да използвате или версия 2 на този Лиценз или някоя по-следваща версия по Ваше усмотрение.

Тази програма се разпрoстранява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ ДА СЕ ДАВА КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ ПРОДАВАЕМОСТТА ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. За повече подробности, моля запознайте се с GNU Общ Публичен Лиценз.

Вие трябва да сте получили копие от лиценза заедно с тази програма. Ако това не е така, моля пишете на Фондацията за Безплатен Софтуер на адрес Free Software Fondation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Също така добавете информация как може да се контактува с вас по електронна и обикновена поша.

Aко програмата е интерактивна нека тя да извежда кратка бележка при стартирането си в интерактивен режим с приблизително следния или подобен текст:

Gnomovision версия 69, Copyright (C) 19yy име на автора.
Gnomovision се разпространява без АБСОЛЮТНО НИКАКВА WARRANTY; ГАРАНЦИЯ. За подробности, напишете 'show w'. Това е безплатен софтуер и Вие можете да го разпространявате под определени условия. За подробности, напишете 'show c'.

Хипотетичните команди 'show w' и 'show c' трябва да водят до съответните части на Общия Публичен Лиценз. Вие, разбира се ,може да използвате и други команди или дори кликвания на мишката, или падаши менюта.

Ако е необходимо, вие трябва да получите подписан от вашия работодател или учебно заведение, ако има такива, отказ от авторските права. Например:

Yoyodyne, Inc. се отказва, тук, да предявява всякакъв интерес към авторските права на програмата 'Gnomovision', написана от Джеймс Хакер.

(подпис на Ty Cооn), 1 April 1989
Тy Cооn президент

Обшият Публичен Лиценз не позволява включването на вашата програма в програми, представляващи нечия собственост. Ако вашата програма е библиотека може да сметнете, че е по-полезно да позволите тя да се свързва с приложения, които са нечия собственост. Ако това ви интересува, моля, запознайте се с GNU Библиотечен Обш Публичен Лиценз. (GNU Library GPL).

Превод: Цвятко Йовчев