Без Калчев, по калчевски...

Без Калчев, по калчевски...

РЕШЕНИЕ №ФС-65/03.08.2006 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа

Услуга по доставка на държавната администрация за срока на действие на сключения основен договор от 12.03.2002 г. допълнително на 12 000 (дванадесет хиляди) лицензии от пакета десктоп софтуер на “Майкрософт”, описан в договора, както и на 2 000 (две хиляди) лицензии за MS Windows Server Standard.

Мотиви: Към момента е налице действащо открито абонаментно лицензионно споразумение, подписано между Държавната администрация на Република България и Microsoft Ireland Operations Limited, по силата на което ЦАПК “Прогрес” ООД е упълномощено да доставя на държавната администрация на Република България лицензии от пакета софтуер на “Майкрософт”. Въз основа на подписаното абонаментно споразумение е сключен договор от 12.03.2002 г. между Администрацията на Министерския съвет и ЦАПК “Прогрес” ООД, чийто срок на действие е удължен до 31.05.2008 г. Поради особеностите на предмета на обществената поръчка тя може да бъде законосъобразно изпълнена само от определено лице – ЦАПК “Прогрес” ООД, тъй като нейното изпълнение изисква притежаването от изпълнителя на специфични права, с които ЦАПК “Прогрес” ООД разполага по силата на действащото открито абонаментно лицензионно споразумение.

Възложител: Николай Василев Василев
Министър на държавната администрация и административната реформа

Без коментар… Пълният текст на документа:
http://www.aop.bg/case.php?mode=show_doc&doc_id=88351

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България