Който взел - взел

Който взел - взел

Заглавието е цитат от завършващата реплика на председателстващия вчерашния парламентарен контрол в Народното събрание Петър Берон по тази тема… Друг коментар просто е излишен… Следва нередактирана извадка от стенограмата от края на заседанието:

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Надявам се днес от Вашия отговор на моя въпрос с актуално значение да стане ясно дали сагата “Димитър Калчев – “Microsoft” вече е завършила или има ново тъжно продължение. Нека припомня фактите от тази история:

Преди повече от три години тогавашният министър на държавната администрация Димитър Калчев сключи договор с “Microsoft” за наемане за три години на 30 000 програмни пакета “Microsoft Windows ХР” и “Microsoft office XP”. Договорът беше непрозрачен, на висока цена, с неясни мотиви. На висока цена, защото по същото време, когато министър Калчев плати 13 млн. 600 хил. долара за тези 30 000 пакета в България те бяха купувани от много фирми на два пъти по-ниски цени. Договорът беше непрозрачен, защото независимо от многократните опити не само на журналистите, но и на народни представители, министърът отказа да предостави текста на договора – очевидно е имало какво да скрие. Накрая, договорът беше с неясни мотиви, защото така и не се разбра защо беше сключен договор за наемане за три години, а не бяха закупени програмните пакети. И друго: какво ще стане, след като изтекат тези три години?

Ето че преди няколко месеца този тригодишен срок изтече. В отговор на питането тогава, беше м. март т.г., което с колегата Стойчо Кацаров поставихме на министър Калчев, той заяви следното: що се касае до работата със софтуера на държавната администрация, договорът е изтекъл и най-добре е следващото правителство да вземе решение по отношение на по-нататъшно продължаване или непродължаване на софтуера. И допълва: казвам, че това е въпрос на следващото правителство.
Ето, господин министър, аз се обръщам към Вас, министърът на държавната администрация и административната реформа именно в това правителство, за което тогава министър Калчев говореше като следващо правителство, и поставям следния въпрос от актуален характер:

Подновен ли е договорът с “Microsoft”? Ако е подновен, от кого, за какъв срок, на каква цена и по каква процедура? Ако не е, какви са Вашите намерения за по-нататъшно програмно осигуряване на държавната администрация и по-специално: ще обявите ли процедура по Закона за обществените поръчки? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Заповядайте, господин министър, разполагате с три минути за отговор.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Убеден съм, че след като Вие, заедно с господин Кацаров, много пъти сте задавали подобни парламентарни въпроси и професионално сте се интересували от тази тема, знаете почти всички факти, свързани със закупуването на софтуер или наемането от държавната администрация. Бих искал в добавка на всичко това, което знаете, да Ви изложа още няколко факта:

Наистина договорът с “Microsoft” е подновен, ако информацията ми е правилна, все пак с уговорката, че новото министерство още не функционира пълноценно, договорът е подновен на 3 септември 2004 г. и е влязъл в сила в средата на 2005 г. за срок от още три години, тоест до средата на 2008 г. Точните изчисления са следните: 48 000 бр. софтуер, тоест договорът е удължен, за три години; цената е 159 долара на пакет без ДДС, тоест ако направим това умножение, се получава 7 млн. 632 хил. долара годишно без ДДС. Ако го умножим по 3 за три години – 22 млн. 896 хил. долара и 20% за ДДС – стават малко над 27 млн. долара общо с ДДС.

Както Вие казахте, договорът е сключен без процедура по Закона за обществените поръчки в духа на друг закон – за авторското право. Между другото, специално по този въпрос много органи са се произнесли, че този подход не е незаконосъобразен, тоест той е законосъобразен. Произнесли са се министерства, различни видове служби, доколкото имам информация – Комисията за защита на конкуренцията.

В момента в рамките на новия мандат новосъздаденото Министерство на държавната администрация и административната реформа и Министерският съвет нямат друг избор, освен да изпълняват този договор, но, тук бих искал да продължа, уважаеми господин Иванов, това не означава, че новият министър на държавната администрация и административната реформа в мое лице няма да анализира ситуацията в няколко насоки.

Най-напред дали в бъдещи случаи може да се използва Законът за обществените поръчки, тъй като сега нямам много минути, за да влизам в технически подробности, но Вие сте запознат с тази материя. Има аргументи защо тук Законът за обществените поръчки на практика няма как да важи, тъй като става дума за един почти, не напълно монополен продукт.

Второ, постигнатото 9% от намалението на цената в сравнение с предишния период дали е максимално възможното в бъдеще, дали не може да се преговаря за още по-изгодни цени.
Трето, 48 000 бр. софтуерни пакети дали са оптималното количество, дали, от една страна, не са прекалено много за реалните нужди на държавната администрация, а, от друга страна, дали пък в бъдеще нуждите няма да бъдат още по-големи, особено с развитието на електронното правителство.
Четвърто, необходими са конструктивни разговори с “Microsoft” и вече съм ги започнал, за да се проучат възможностите за сътрудничество в други области. Например някои от тези области са: засилено обучение на държавни служители, разработване на сайтове и портали за целите на държавната администрация, разработване на дългосрочни стратегии за развитие на електронното правителство, което е един от приоритетите на новото министерство, предоставяне на нови видове услуги за гражданите и бизнеса от държавната администрация, сътрудничество в областта на образованието и науката.

Тук, ако позволите, бих отворил една скоба, че през последните 12 месеца, помните – тогава в качеството си на министър на съобщенията, който отговаряше за развитието на информационното общество, успяхме за кратки срокове да извършим мащабна компютризация на българските училища и университети и там “Microsoft” е предоставила доста изгодни цени според мен на пакет от 14 долара само. Разбира се, става дума за друг продукт и за друг сегмент от пазара.

В бъдеще бих участвал в дискусия за и против използване на алтернативни продукти на тези на “Microsoft” – така наречения Отворен код, за да се анализира дали това ще бъде по-изгодно или по-малко изгодно за България. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря, господин министър.
Господин Иванов, разполагате с две минути за отношение към отговора на господин министъра.

ИВАН ИВАНОВ (ДСБ): Уважаеми господни председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От отговора се оказа, че се сбъдват моите наистина най-мрачни прогнози. Вие, и слава Богу, съобщихте истината за това, което се е случило, но това показва, че един български министър, в случая министър Димитър Калчев, от тази висока трибуна на Народното събрание е излъгал не само нас, народните представители, но и хората, които са го гледали и слушали, защото той отговаря на въпроса, поставен от мен и Стойчо Кацаров на 13 май 2005 г., а договорът е подновен още на 3 септември 2004 г.!

Аз питам: кой дава право на един министър да лъже българските граждани по този нагъл и недопустим начин? От една страна, това води до няколко тежки последствия. Когато министър Калчев заявяваше, че договорът е изгоден, сега можем да видим всъщност какво струва той на българските данъкоплатци. Към първите 13 млн. 600 хил. долара се добавиха нови, по моя преценка – за следващите три години, малко над 22 млн. долара – наследството на министър Калчев за българския държавен бюджет. Това означава 37 млн. долара в рамките на тези шест години. Това е наистина едно престъпление, което беше извършено към бюджета, престъпление към развитието на българската софтуерна индустрия в услуга единствено на чуждестранни монополисти!

Господин министър, направете необходимото, за да бъде коригиран този договор. Отвсякъде личи, че той е в тежък ущърб на българската държава. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин министър, заповядайте за дуплика.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин Иванов, аз не бих отишъл толкова далеч в обсъждането и в анализа на тази ситуация. При подписването на договора с “Microsoft” министърът е постигнал и много положителни ефекти. Например, това е една от основните причини България да бъде дългосрочно извадена от черния списък на държавите, които използват нелегален софтуер и други нелегални продукти с авторски права.

Освен това изключително трудно е, да не кажа почти невъзможно, да се прецени тази цена, която е постигната, висока ли е, не е ли висока. И мен ме вълнува много този въпрос. Наистина, от няколко седмици се опитвам да намеря максимално информация. Като че ли засега изводът е, че цената е относително добра. Друг е въпросът, че в едни търговски преговори винаги в бъдеще може да стане и още по-добре и дано да успеем в бъдеще да постигаме по-добри цени в такива ситуации.
Много по-важен е и погледът напред, тъй като България трябва да приеме някои стратегически решения за своето развитие в областта на електронното правителство през следващите месеци и да ги изпълнява в следващите години.

В едно съм абсолютно убеден, уважаеми господин Иванов, че България засега е изостанала в областта на електронното правителство. Тя е на почти последно място в Европа, както и по други показатели, за развитието на информационното общество, но надявам се, в силен паралел с това, което постигнахме в образованието, само за няколко години ситуацията да бъде коригирана и България да се придвижи качествено напред.

Дали в бъдеще ще използваме продукти предимно на “Microsoft” или на други алтернативни компании, това времето ще покаже. Но така или иначе България трябва да се придвижи напред.
Още веднъж Ви благодаря за въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР БЕРОН: Благодаря Ви, господин министър.
Както е казано в една наскоро излязла книга “Преходът завърши. Който взел – взел”.
С това завърши тази работна седмица.

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България