В името на народа

В името на народа

Както гласи въпросният документ, с решение №1 от 9 февруари 2006 Софийски градски съд регистрира Фондация „Отворени проекти“ като организация за осъществяване на дейност в обществена полза и я вписва в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.

В съдебното решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване се цитират целите на новата организация, а именно:

*– Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на свободните и отворени технологии, култура и образование. *
– Да насърчава споделянето на знания и изграждането на гражданско общество чрез провокиране на творческата и техническата креативност на младежта и хората в зряла и активна възраст като популяризира свободната и независима култура, подпомага, насърчава, финансира подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството.
– Разпространява и популяризира използването на свободен софтуер и софтуер с отворен код, свободни произведения на изкуството и културата.
– Подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер.
– Насърчава и подкрепя граждански инициативи с отворен характер, защитаващи достъпността на гражданите до културата, изкуството, знанието, технологиите и управлението.
– Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет-базирани бази от знание със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание.

Навярно това е първият съдебен акт в историята на България, в който толкова често се срещат понятията свободен софтуер, свободна култура и свободно съдържание.

Учредителният акт (Устав) на Фондацията съдържаше още един съдебен хак и той беше заложен в текста на чл. 11, ал. 5 от документа, който съдът одобри без възражения и който гласи:

Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат по телефона, с видеоконферентна връзка, чрез Интернет или други технологии за дистанционни дискусии, ако след това бъде съставен редовен, подписан от всички участвали в дискусията, писмен протокол.

УС на ФОП със сигурност смята да се възползва ежедневно от това си узаконено право на виртуални заседания. 🙂

Йовко Ламбрев

Йовко Ламбрев

ИТ архитект, блогър и (все по-рядко) фотограф. Либерал. Все още вярва, че можем да направим света по-добър.
Пловдив, България