в-к Сега: Авторското право ограбва

2 коментара за “в-к Сега: Авторското право ограбва”

 1. Йовко, моля ти се, напомняй когато можеш, че правилният превод на Copyright е „Разпространителски права“, а не „Авторски права“. Разликата е много съществена, а повечето хора дори не се замислят че я има, защото вече са свикнати да асоциират разпространителите с автора. И когато примерно някой представител на „Труд“ ни обвини, че сме против това авторите да печелят веднага му се хващат по инерция. „Разпространителски права“ от друга страна не само е много по-точно, но и не е натоварено с асоциации, затова те кара да се замислиш.

  Ето тази статия например – познавам не малко хора, на които би въздействала много по-сериозно, ако темата беше „Разпространителското право ограбва“. Както е сега ако някой не знае предварително за какво става дума може и да не я разбере.

 2. Dino, прав си затова, че буквалното възприятие може да въведе в заблуждение, но и буквалния превод също не е точен. Правата за разпространение са само част от имуществените авторските права по смисъла на действащото законодателство у нас и по света.

  Съгласно Законът за авторското право и сродните му права със създаването на произведение, което е предмет на авторското право (защото има и такива, които не са) за автора му възникват имуществени и неимуществени права:

  Чл. 15 определя неимуществените:

  Чл. 15. (1) Авторът има право:
  1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор;
  2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
  3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
  4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
  5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
  6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
  7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
  8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
  (2) Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби.

  А чл. 18 имуществените:

  Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
  (2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като:
  1. възпроизвеждането на произведението;
  2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
  3. публичното представяне или изпълнение на произведението;
  4. излъчването на произведението по безжичен път;
  5. (изм., ДВ, бр. 99 от 2005 г. – в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването на произведението по кабел;
  6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
  7. превеждането на произведението на друг език;
  8. (доп., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) преработката на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
  9. реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен.
  10. (нова, ДВ, бр. 28 от 2000 г.) предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
  10. (нова, ДВ, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. – в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
  11. (нова, ДВ, бр. 77 от 2002 г.) вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.
  (3) Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.
  (4) (Отм., ДВ, бр. 77 от 2002 г.).

  Проблемът е далеч над правата за разпространение за жалост… Достатъчно е да поразсъждаваме за модификациите или за преразказ или колаж на някакво произведение.

Вашият коментар